首頁(yè) > 開(kāi)發(fā) > Php > 正文

怎樣給PHP源代碼加密?PHP二進(jìn)制加密與解密的解決辦法

2019-10-29 01:00:40
字體:
來(lái)源:轉載
供稿:網(wǎng)友
分享2種PHP的源碼加密方式,此加密方法支持任意PHP版。

注意,加密后的PHP代碼無(wú)需第三方工具解密,像往常一樣,直接運行即可。

復制代碼 代碼如下:


<?php
function encode_file_contents($filename) {
$type=strtolower(substr(strrchr($filename,'.'),1));
if ('php' == $type && is_file($filename) && is_writable($filename)) { // 如果是PHP文件 并且可寫(xiě) 則進(jìn)行壓縮編碼
$contents = file_get_contents($filename); // 判斷文件是否已經(jīng)被編碼處理
$contents = php_strip_whitespace($filename);

// 去除PHP頭部和尾部標識
$headerPos = strpos($contents,'<?php');
$footerPos = strrpos($contents,'?>');
$contents = substr($contents, $headerPos + 5, $footerPos - $headerPos);
$encode = base64_encode(gzdeflate($contents)); // 開(kāi)始編碼
$encode = '<?php'."/n eval(gzinflate(base64_decode("."'".$encode."'".")));/n/n?>";

return file_put_contents($filename, $encode);
}
return false;
}

//調用函數
$filename = 'dam.php';
encode_file_contents($filename);
echo "OK,加密完成!"
?>


加密方式2:

復制代碼 代碼如下:


<?php

function RandAbc($length = "") { // 返回隨機字符串
$str = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
return str_shuffle($str);
}

$filename = 'index.php'; //要加密的文件
$T_k1 = RandAbc(); //隨機密匙1
$T_k2 = RandAbc(); //隨機密匙2
$vstr = file_get_contents($filename);
$v1 = base64_encode($vstr);
$c = strtr($v1, $T_k1, $T_k2); //根據密匙替換對應字符。
$c = $T_k1.$T_k2.$c;
$q1 = "O00O0O";
$q2 = "O0O000";
$q3 = "O0OO00";
$q4 = "OO0O00";
$q5 = "OO0000";
$q6 = "O00OO0";
$s = '$'.$q6.'=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$'.$q1.'=$'.$q6.'{3}.$'.$q6.'{6}.$'.$q6.'{33}.$'.$q6.'{30};$'.$q3.'=$'.$q6.'{33}.$'.$q6.'{10}.$'.$q6.'{24}.$'.$q6.'{10}.$'.$q6.'{24};$'.$q4.'=$'.$q3.'{0}.$'.$q6.'{18}.$'.$q6.'{3}.$'.$q3.'{0}.$'.$q3.'{1}.$'.$q6.'{24};$'.$q5.'=$'.$q6.'{7}.$'.$q6.'{13};$'.$q1.'.=$'.$q6.'{22}.$'.$q6.'{36}.$'.$q6.'{29}.$'.$q6.'{26}.$'.$q6.'{30}.$'.$q6.'{32}.$'.$q6.'{35}.$'.$q6.'{26}.$'.$q6.'{30};eval($'.$q1.'("'.base64_encode('$'.$q2.'="'.$c.'";eval(/'?>/'.$'.$q1.'($'.$q3.'($'.$q4.'($'.$q2.',$'.$q5.'*2),$'.$q4.'($'.$q2.',$'.$q5.',$'.$q5.'),$'.$q4.'($'.$q2.',0,$'.$q5.'))));').'"));';

$s = '<?php '."/n".$s."/n".' ?>';
//echo $s;
// 生成 加密后的PHP文件
$fpp1 = fopen('temp_'.$filename, 'w');
fwrite($fpp1, $s) or die('寫(xiě)文件錯誤');

?>


其實(shí),PHP加密源碼方式有很多,譬如,免費的微盾PHP加密,還有 搞的在線(xiàn)加密,只是phpjm更復雜點(diǎn)而已。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

另外,分享一個(gè) PHP類(lèi),它能對 文本的內容進(jìn)行 二進(jìn)制加密 與 解密,代碼如下:

復制代碼 代碼如下:


<?php

class text_auth
{
var $n_iter;

function text_auth()
{
$this->setIter(32);
}

function setIter($n_iter)
{
$this->n_iter = $n_iter;
}

function getIter()
{
return $this->n_iter;
}

function encrypt($data, $key)
{
$n = $this->_resize($data, 4);

$data_long[0] = $n;
$n_data_long = $this->_str2long(1, $data, $data_long);

$n = count($data_long);
if (($n & 1) == 1) {
$data_long[$n] = chr(0);
$n_data_long++;
}

$this->_resize($key, 16, true);
if ( '' == $key )
$key = '0000000000000000';

$n_key_long = $this->_str2long(0, $key, $key_long);

$enc_data = '';
$w= array(0, 0);
$j= 0;
$k= array(0, 0, 0, 0);
for ($i = 0; $i < $n_data_long; ++$i) {
if ($j + 4 <= $n_key_long) {
$k[0] = $key_long[$j];
$k[1] = $key_long[$j + 1];
$k[2] = $key_long[$j + 2];
$k[3] = $key_long[$j + 3];
} else {
$k[0] = $key_long[$j % $n_key_long];
$k[1] = $key_long[($j + 1) % $n_key_long];
$k[2] = $key_long[($j + 2) % $n_key_long];
$k[3] = $key_long[($j + 3) % $n_key_long];
}
$j = ($j + 4) % $n_key_long;

$this->_encipherLong($data_long[$i], $data_long[++$i], $w, $k);

$enc_data .= $this->_long2str($w[0]);
$enc_data .= $this->_long2str($w[1]);
}

return $enc_data;
}

function decrypt($enc_data, $key)
{
$n_enc_data_long = $this->_str2long(0, $enc_data, $enc_data_long);

$this->_resize($key, 16, true);
if ( '' == $key )
$key = '0000000000000000';

$n_key_long = $this->_str2long(0, $key, $key_long);

$data = '';
$w= array(0, 0);
$j= 0;
$len = 0;
$k= array(0, 0, 0, 0);
$pos = 0;

for ($i = 0; $i < $n_enc_data_long; $i += 2) {
if ($j + 4 <= $n_key_long) {
$k[0] = $key_long[$j];
$k[1] = $key_long[$j + 1];
$k[2] = $key_long[$j + 2];
$k[3] = $key_long[$j + 3];
} else {
$k[0] = $key_long[$j % $n_key_long];
$k[1] = $key_long[($j + 1) % $n_key_long];
$k[2] = $key_long[($j + 2) % $n_key_long];
$k[3] = $key_long[($j + 3) % $n_key_long];
}
$j = ($j + 4) % $n_key_long;

$this->_decipherLong($enc_data_long[$i], $enc_data_long[$i + 1], $w, $k);

if (0 == $i) {
$len = $w[0];
if (4 <= $len) {
$data .= $this->_long2str($w[1]);
} else {
$data .= substr($this->_long2str($w[1]), 0, $len % 4);
}
} else {
$pos = ($i - 1) * 4;
if ($pos + 4 <= $len) {
$data .= $this->_long2str($w[0]);

if ($pos + 8 <= $len) {
$data .= $this->_long2str($w[1]);
} elseif ($pos + 4 < $len) {
$data .= substr($this->_long2str($w[1]), 0, $len % 4);
}
} else {
$data .= substr($this->_long2str($w[0]), 0, $len % 4);
}
}
}
return $data;
}

function _encipherLong($y, $z, &$w, &$k)
{
$sum = (integer) 0;
$delta = 0x9E3779B9;
$n= (integer) $this->n_iter;

while ($n-- > 0) {
$y= $this->_add($y,
$this->_add($z << 4 ^ $this->_rshift($z, 5), $z) ^
$this->_add($sum, $k[$sum & 3]));
$sum = $this->_add($sum, $delta);
$z= $this->_add($z,
$this->_add($y << 4 ^ $this->_rshift($y, 5), $y) ^
$this->_add($sum, $k[$this->_rshift($sum, 11) & 3]));
}

$w[0] = $y;
$w[1] = $z;
}

function _decipherLong($y, $z, &$w, &$k)
{
$sum = 0xC6EF3720;
$delta = 0x9E3779B9;
$n= (integer) $this->n_iter;

while ($n-- > 0) {
$z= $this->_add($z,
-($this->_add($y << 4 ^ $this->_rshift($y, 5), $y) ^
$this->_add($sum, $k[$this->_rshift($sum, 11) & 3])));
$sum = $this->_add($sum, -$delta);
$y= $this->_add($y,
-($this->_add($z << 4 ^ $this->_rshift($z, 5), $z) ^
$this->_add($sum, $k[$sum & 3])));
}

$w[0] = $y;
$w[1] = $z;
}

function _resize(&$data, $size, $nonull = false)
{
$n= strlen($data);
$nmod = $n % $size;
if ( 0 == $nmod )
$nmod = $size;

if ($nmod > 0) {
if ($nonull) {
for ($i = $n; $i < $n - $nmod + $size; ++$i) {
$data[$i] = $data[$i % $n];
}
} else {
for ($i = $n; $i < $n - $nmod + $size; ++$i) {
$data[$i] = chr(0);
}
}
}
return $n;
}

function _hex2bin($str)
{
$len = strlen($str);
return pack('H' . $len, $str);
}

function _str2long($start, &$data, &$data_long)
{
$n = strlen($data);

$tmp = unpack('N*', $data);
$j= $start;

foreach ($tmp as $value)
$data_long[$j++] = $value;

return $j;
}

function _long2str($l)
{
return pack('N', $l);
}

function _rshift($integer, $n)
{
if (0xffffffff < $integer || -0xffffffff > $integer) {
$integer = fmod($integer, 0xffffffff + 1);
}

if (0x7fffffff < $integer) {
$integer -= 0xffffffff + 1.0;
} elseif (-0x80000000 > $integer) {
$integer += 0xffffffff + 1.0;
}

if (0 > $integer) {
$integer &= 0x7fffffff;
$integer >>= $n;
$integer |= 1 << (31 - $n);
} else {
$integer >>= $n;
}

return $integer;
}

function _add($i1, $i2)
{
$result = 0.0;

foreach (func_get_args() as $value) {
if (0.0 > $value) {
$value -= 1.0 + 0xffffffff;
}

$result += $value;
}

if (0xffffffff < $result || -0xffffffff > $result) {
$result = fmod($result, 0xffffffff + 1);
}

if (0x7fffffff < $result) {
$result -= 0xffffffff + 1.0;
} elseif (-0x80000000 > $result) {
$result += 0xffffffff + 1.0;
}
return $result;
}
}
?>
使用方法參考如下:
// 加密過(guò)程
view sourceprint?
$text_file = S_ROOT . './456.php';
$str = @file_get_contents($text_file);

require_once S_ROOT . "./text_auth.php";
$text_auth = new text_auth(64);

$str = $text_auth->encrypt($str, "qianyunlai.com");

$filename = S_ROOT . './789.php'; // 加密后的文本為二進(jìn)制,普通的文本編輯器無(wú)法正常查看
file_put_contents($filename, $str);
// 解密過(guò)程
view sourceprint
?01 $text_file = S_ROOT . './789.php';
$str = @file_get_contents($text_file);

require_once S_ROOT . "./text_auth.php";
$text_auth = new text_auth(64);

$str = $text_auth->decrypt($str, "qianyunlai.com");

$filename = S_ROOT . './456.php';
file_put_contents($filename, $str);


發(fā)表評論 共有條評論
用戶(hù)名: 密碼:
驗證碼: 匿名發(fā)表